§1 Navn & hjemsted
 

Foreningens navn er: Kolding KFUM`s Idrætsforening. 

Stiftet d. 13. september 1922. 

Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune.

§2 Formål
  Foreningens formål er at fremme interessen og skabe gode rammer for idræt og andet kulturelt arbejde.
§3 Tilhørsforhold
 

Foreningen er medlem af KFUM`s Idrætsforbund i Danmark og DGI.

Afdelingerne er medlem af respektive specialforbund indenfor deres aktivitetsområde.

§4 Medlemsskab
 

Medlemmer af hovedforeningen er de tilsluttede afdelinger, som skal indberette antal af medlemmer til hovedforeningen senest den 10. januar.

Afdelingerne er juridisk og økonomisk selvstændige.

Afdelingerne afholder generalforsamling senest i marts måned.

Afdelingerne laver selv deres vedtægter, men skal som minimum leve op de vedtægter i hovedforeningen, som omhandler afdelingerne.

Hovedbestyrelsen kan optage nye afdelinger samt nedlægge afdelinger, som ikke lever op til foreningens formål. Ved nedlæggelse tilfalder alle aktiver hovedforeningen.

 §5 Kontingent 
 

Afdelingernes kontingent til hovedforeningen fastsættes af generalforsamlingen.

§6 Regnskabsår
 

Foreningens regnskabs år følger kalenderåret.

§7 Ordinær hovedgeneralforsamling.
 

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag via elektroniske medier (hjemmeside/mail til afdelingsformænd/opslag ved aktiviteterne).

Dagsorden for den ordinær hovedgeneralforsamling skal indeholdefølgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af hovedbestyrelsens reviderede årsregnskab til godkendelse.
  Aktuelt budget fremlægges til orientering.
 4. Forelæggelse af de respektive afdelingers årsregnskab til orientering.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af 3 og henholdsvis 2 medlemmer til forretningsudvalget.
 7. Valg af 1 suppleant.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Stemmeret har alle afdelingernes medlemmer, der er fyldt 17 år.
Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Alle myndige personer er valgbare.
Hovedgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettiget medlemmer.

Det reviderede regnskab forelægges til alle stemmeberettiget medlemmer ved hovedgeneralforsamlingen.

Forslag til behandling under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes inden generalforsamlingen af formanden til afdelingsformændene.

Afstemning og valg afgøres ved almindelig flertal.
Afstemningen skal, såfremt blot et medlem forlanger det, ske skriftlig.

§9 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling
 

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan afholdes, når FU eller 1/3 af medlemmerne/afdelingerne fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.  Se § 4 – definering af afdelingerne.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling skal afholdes senest 1 måned efter kravets fremsættelse.

Indvarsling sker som til ordinær hovedgeneralforsamling.

§10  Tegningsret
 

Kolding KFUM tegnes af foreningens formand og kasserer

§11 Fast Ejendom 
 

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af den samlede hovedbestyrelse.

Ved lånoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

 §12 Vedtægtsændringer
 

Vedtægtsændringer kan ske på hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

§13 Opløsning
 

Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en hovedgeneralforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer.

Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen.

Ved en opløsning af foreningen skal eventuelt overskydende midler anvendes til børn- og ungdomsarbejde i Kolding Kommune, efter beslutning truffet på den sidste afholdte hovedgeneralforsamling.

Vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den  4. april 2017 og vedtaget på ekstraordinære hovedgeneralforsamling den 18. april 2017.